Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana i wybudowana tak, aby przyjmować ścieki bytowe pochodzące z Państwa domów. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.

Do toalety nie należy wrzucać:

  • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, tekstyliów, włókien itp.
  • materiałów budowlanych
  • części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie
  • środków higieny osobistej i opatrunkowych takich jak: waciki, tampony, nawilżane chusteczki, wata, patyczki do uszu, ręczniki papierowe, itp.
  • włosów, bandaży, materiałów opatrunkowych, rajstop – zawierających włókna naturalne i syntetyczne, nierozpuszczające się w wodzie, które zbijają się w zwartą masę, łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków.
  • lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.
  • odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę
  • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.
  • substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych.

Wrzucanie do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć może doprowadzić do poważnych awarii. Może dojść do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o odpowiedzialne korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych.

Kanalizacja to NIE śmietnik