sobota, 13, lipiec 2024

2logo nad dlubnia header

O nas

O nas
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Gmina Iwanowice uchwałą Rady Gminy Iwanowice Nr XI/115/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. podjęła decyzję o powołaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne „Nad Dłubnią” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Aktem Notarialnym z dnia 02 września 2019 r. przed notariuszem Jerzym Koblańskim została zawiązana Spółka.

Podstawowym celem działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego „Nad Dłubnią” Sp. z o.o. jest realizowanie zadań własnych Gminy Iwanowice polegających na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Iwanowice w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zadanie własne gminy w zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków w gminie  przekazano Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Nad Dłubnią” Sp. z o.o. jako jednoosobowej spółce skarbu gminy, pozostawiając gminie (z racji nadzoru właścicielskiego) kontrolę nad ich wykonywaniem. Dodatkowym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie innych zadań użyteczności publicznej zgodnie z art. 7 ust. 1 o samorządzie gminnym, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności, wymienionych szczegółowo w Akcie Założycielskim Spółki §6 pkt 2.

Woda dostarczana mieszkańcom Gminy pozyskiwana jest z ujęć własnych zlokalizowanych na terenie gminy, a uzupełniająco dokonuje się zakupu wody od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Zielonkach. Ścieki odbierane od mieszkańców Gminy są odprowadzane do oczyszczalni ścieków Ecolo – Chief zlokalizowanej w miejscowości Iwanowice Dworskie oraz uzupełniająco dowożone do Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu i dwóch stacji zlewczych MPWiK Sp. z o.o. w Krakowie.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o. jest osobą prawną (spółką handlową) – wpisaną od dnia 10.01.2020 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000821733.

Podstawą prawną działania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Nad Dłubnią” Sp. z o.o. jest Kodeks spółek handlowych oraz Akt Założycielski Spółki, natomiast operacyjnie Spółka funkcjonuje głównie w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w ramach uzyskanego Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Iwanowice wydanego przez Wójta Gminy Iwanowice Decyzją nr 1/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Działania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Nad Dłubnią” Sp. z o.o. w zakresie wodociągów i kanalizacji ukierunkowane są przede wszystkim na: modernizację i rozbudowę istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, modernizację istniejących obiektów wodociągowych, budowę nowych obiektów wodociągowych, szybkie wykrywanie i usuwanie awarii, wykrywanie i likwidację nielegalnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

© 2019 Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o.