Deklaracja dostępności Przedsiębiorstwa Komunalnego Nad Dłubnią Sp. zo.o.

PKND Iwanowice Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.pkndiwanowice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.02.2022 r. 

Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika PKND Iwanowice Sp. z o.o.

Na stronie internetowej można korzystać ze następujących skrótów klawiaturowych:

 • Tab - przejście do kolejnego elementu
 • Shift + Tab - przejście do poprzedniego elementu
 • Otwórz panel dostępności: Alt+L
 • Zmiana kontrasu 1:  Alt+K
 • Zmiana kontrasu 2: Alt+J
 • Zmiana kontrasu 3: Alt+H
 • Zmniejszenie odstępów w tekście: Alt+N
 • Zwiększenie odstępów w tekście: Alt+M
 • Przejście do treści: Alt+C
 • Powiększony kursor: Alt+w
 • Czcionki dla dyslektyków: Alt+D
 • Wielkość początkowa: Alt+R
 • Zmniejszenie czcionki: Alt+U
 • Zwiększenie czcionki: Alt+O
 • Czytaj tekst: Alt+P
 • Pauza/Wznów czytanie tekstu: Alt+E
 • Zatrzymaj czytanie tekstu: Alt+S

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Rosa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 3525251. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą Alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować Alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub Alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku  PKND Iwanowice Sp. z o.o. można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (najbliższy przystanek – Maszków), który znajduje się w odległości 70 metrów.
Do budynku prowadzi jedno wejście główne.
Najlepiej dotrzeć do wejścia głównego budynku poprzez parking, który usytuowany jest obok budynku PKND Iwanowice Sp. z o.o.
Dostęp do budynku umożliwia wejście główne zlokalizowane od strony frontowej na poziomie chodnika. W budynku są szerokie korytarze, które umożliwiają swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Obok budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Potrzebę skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza migowego należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w PKND Iwanowice Sp. z o.o.(z wyłączeniem sytuacji nagłych) pocztą elektroniczną na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 12 352 52 51.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Pobierz wniosek o zapewnienie dostępności