Deklaracja dostępności Przedsiębiorstwa Komunalnego Nad Dłubnią Sp. zo.o.

PKND Iwanowice Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.pkndiwanowice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.02.2022 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.03.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez PKND Iwanowice Sp. z o.o.

Na stronie internetowej można korzystać ze następujących skrótów klawiaturowych:

 • Tab - przejście do kolejnego elementu
 • Shift + Tab - przejście do poprzedniego elementu
 • Otwórz panel dostępności: Alt+L
 • Zmiana kontrasu 1:  Alt+K
 • Zmiana kontrasu 2: Alt+J
 • Zmiana kontrasu 3: Alt+H
 • Zmniejszenie odstępów w tekście: Alt+N
 • Zwiększenie odstępów w tekście: Alt+M
 • Przejście do treści: Alt+C
 • Powiększony kursor: Alt+w
 • Czcionki dla dyslektyków: Alt+D
 • Wielkość początkowa: Alt+R
 • Zmniejszenie czcionki: Alt+U
 • Zwiększenie czcionki: Alt+O
 • Czytaj tekst: Alt+P
 • Pauza/Wznów czytanie tekstu: Alt+E
 • Zatrzymaj czytanie tekstu: Alt+S

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Rosa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 3525251. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą Alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować Alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub Alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek usytuowany jest w centrum miejscowości, w otoczeniu innych instytucji tj. Szkoła Podstawowa, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, budynek Poczty.
Do budynku PKND Iwanowice Sp. z o.o. można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (najbliższy przystanek – Iwanowice Dworskie pętla).
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Ojcowskiej.
Najlepiej dotrzeć do wejścia głównego budynku PKND Iwanowice Sp. z o.o. poprzez parking, który usytuowany jest od ul. Ojcowskiej. Przed budynkiem, jak również po obydwu jego stronach znajduje się parking. Przed budynkiem wyznaczony jest chodnik, nie jest on wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
Na parkingach znajdują się 2 miejsca parkingowe, wydzielone i oznaczone jako miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking i skorzystanie
z możliwości parkowania na tych miejscach nie wymaga uprzedniego udogodnienia). Usytuowanie miejsc: 1 bezpośrednio pod budynkiem PKND Iwanowice Sp. z o.o. – po lewej stronie od wejścia do budynku, 1 na linii parkingu pod boiskiem.
Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w Biurze obsługi klienta PKND Iwanowice Sp. z o.o. mieszczących się na I piętrze budynku mogą telefonicznie lub przy użyciu domofonu, znajdującego się przed wejściem zgłosić się do pracownika, który obsłuży daną osobę na parterze.
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość obsługi w pokoju numer 17, który znajduje się po prawej stronie od wejścia bocznego do Urzędu Gminy. Wejście boczne znajduje się na poziomie ulicy. Szerokość drzwi gmachu pozwala na przejazd wózka. Pokój obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną dla niedosłyszących, a blat stanowiska o szerokości 90 cm znajduje się na wysokości 80 cm. W przestrzeni obsługi klienta jest zapewniona przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózku. Źródło światła w danym pomieszczeniu nie znajduje się za osobą obsługującą.

W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie od wejścia do sali obrad Urzędu Gminy. Sala obrad Urzędu Gminy znajduje się na prawo od wejścia do budynku Przedsiębiorstwa Komunalnego nad Dłubnią Sp. z o.o.. Drzwi wejściowe znajdują się na poziomie chodnika.
W budynku wprowadzono jednolity system oznaczenia pokoi. Każde z pomieszczeń oznakowane jest w przy drzwiowe tabliczki informacyjne z oznaczeniem w alfabecie Braille’a. Tabliczki znajdują się na odpowiedniej wysokości.
Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Potrzebę skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza migowego należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w PKND Iwanowice Sp. z o.o.(z wyłączeniem sytuacji nagłych) pocztą elektroniczną na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 12 352 52 51.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Pobierz wniosek o zapewnienie dostępności