Przedsiębiorstwo Komunalne ,,Nad Dłubnią” sp. z o.o., zgodnie z art. 24e Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku (z późn. zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków podaje do publicznej wiadomości TARYFY dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Iwanowice, zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr KR.RZT.70.360.2021 z dnia 18 października 2021r.

Nowe taryfy obowiązują od 30 października 2021 r.

Załącznik